Bendrosios sąlygos

1. Prekių užsakymo ir tiekimo sąlygos

1.1. Pirkėjas, ketindamas įsigyti Prekių iš Pardavėjo, elektroniniu paštu info@bio-circle.lt, t.venslova@bio-circle.lt, pateikia Pardavėjui Prekių užsakymą, kuriame nurodo Prekės pavadinimą ir (ar) Prekės kodą, Prekių kiekį, kitas užsakymo įvykdymui reikšmingas aplinkybes (pristatymo adresą, terminą ir pan.).
1.2. Pardavėjas, gavęs Prekių užsakymą, apie jo priėmimą vykdymui patvirtina Pirkėjui el. paštu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.
1.3. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti Pirkėjo Prekių užsakymą ir pristatyti Prekes į Pirkėjo nurodytą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos. Tuo atveju, jei Pardavėjas negali pristatyti Pirkėjui užsakytos Prekės šiame punkte nurodytu terminu, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pirkėją, kartu nurodydamas kitokį Prekės pristatymo terminą.
1.4. Prekių pristatymo išlaidas nuo Pardavėjo sandėlio Vilniaus g. 36, Putiniškių k., Vilniaus r. iki Pirkėjo nurodytos Prekių iškrovimo vietos, apmoka Pirkėjas pagal iš anksto su Pirkėju suderintą įkainį.
1.5. Pirkėjas įsipareigoja priimti Pardavėjo pristatytas Prekes. Pristatytų Prekių kiekį, asortimentą Pirkėjas turi patikrinti Prekių perdavimo Pirkėjui momentu, vėliau pretenzijos dėl Prekių kiekio ir asortimento nepriimamos.
1.6. Nuosavybės teisę į Prekes Pirkėjas įgyja nuo to momento, kuomet Prekės yra iškraunamos Pirkėjo nurodytoje vietoje (Pirkėjas priima prekes) ir kai Pirkėjas, sutikrinęs Prekių kiekį ir asortimentą, pasirašo Prekių priėmimo aktą (važtaraštį) ar sąskaitą-faktūrą.
1.7. Pretenzijas dėl akivaizdžių Prekių trūkumų (defektų), atsiradusių dėl gamintojo kaltės, Pirkėjas gali pareikšti raštu Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Prekių įsigijimo.

2. Atsiskaitymas už parduotas Prekes

2.1. Pirkėjas likusią sumą ar visą kainą (atsižvelgiant į tai, ar buvo Pirkėjo mokėtas avansas už Prekes) sumoka Pardavėjui pagal Pardavėjo pateiktą sąskaitą-faktūrą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių pristatymo dienos.
2.2. Pirkėjas atsiskaito su Pardavėju mokėjimo pavedimu į Pardavėjo banko sąskaitą, nurodytą Sutartyje. Pirkėjas, laiku neatsiskaitęs su Pardavėju už gautas Prekes, Pardavėjui pareikalavus, sumoka pastarajam 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą apmokėjimo dieną, skaičiuojant delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

3. Prekių grąžinimas, keitimas

3.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui nepanaudotą Prekę (nesugadintoje ar kitaip nepažeistoje pakuotėje), laikantis 1.7 punkte numatyto termino, šiais atvejais:
3.1.1 kai paaiškėja, jog Pardavėjas pristatė ne tą Prekę, kurią buvo užsakęs Pirkėjas;
3.1.2 Prekė turi akivaizdžių trūkumų (defektų);
3.1.3 Šalių suderintais atvejais.
3.2 Pardavėjas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, įsipareigoja priimti grąžinamą Prekę.
3.3 Pardavėjas taip pat įsipareigoja, jei Pirkėjas to pageidauja, netinkamos kokybės Prekę pakeisti tinkama Preke.

4. Atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą

4.1 Sutartinių įsipareigojimų nevykdančiai Šaliai turi būti pareikšta pretenzija raštu. Jeigu per 5 (penkias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos Šalis nepašalina trūkumų, trukdančių tinkamam Sutartinių įsipareigojimų vykdymui, Šalis privalo kitai Šaliai atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius.
4.2 Nepaisant to, jog Pardavėjas yra atsakingas už Prekių atitikimą Sutarties sąlygoms, Šalys susitaria, jog Pardavėjas neprisiima atsakomybės už tuos atvejus, kuomet žala atsiranda (padaroma) Pirkėjui, tretiesiems asmenims ar jų turtui Pirkėjui naudojant Prekes ne pagal paskirtį ar kitaip netinkamai naudojant Prekes – tokiais atvejais atsakomybė tenka tiesiogiai pačiam Pirkėjui.

5. Rekvizitai

UAB „Bio Circle Balticum”
Vilniaus g. 36, LT-14200 Putiniškių km., Sudervės sen., Vilniaus r. sav., Lietuva

Tel.: +370 528 20400
El. paštas: info@bio-circle.lt